Тенеко Рециклинг

Кои Сме Ние

„Тенеко Рециклинг“ ООД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Ние сме водещ партньор на компании и дружества, които реализират на пазара електронно и електрическо оборудване, съобразявайки се с принципите на кръговата икономика.

Тенеко Рециклинг
Тенеко Рециклинг За Нас

За Нас

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците, който носи ползи за околната среда, за икономиката и за всички нас.

Приоритет на Тенеко Рециклинг (Организацията) е осигуряването на качествени услуги на оптимална цена. След като станете наш член, Вие се освобождавате от задължението да плащате на ПУДООС продуктова такса и намалявате разходите си за управление на отпадъците.

Това е така, тъй като договорното възнаграждение към Организацията покрива разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците.

По този начин изграждаме устойчива система за оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

В изпълнение на своята екологична политика Организацията си сътрудничи активно не само с предприятия за управление на отпадъци, но и с общини, държавни институции и различни организации.

Партньорствата, които поддържаме, както и системата ни за разделно събиране са съобразени с последния пакет на Европейския съюз за кръгова икономика, включително на Директивата относно излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Прочети повече

Защо се Плащат Продуктови Такси

По силата на българското законодателство производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (EEО) са задължени да заплащат продуктова такса в ПУДООС за всеки уред, който пускат на пазара, въз основа на неговото тегло.

Тенеко Рециклинг Членство

Членството в ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ Ви освобождава от задължението да заплащате тази такса.

Договорното възнаграждение към Организацията покрива разходите за дейности като разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на излязлото от употреба ЕЕО (ИУЕЕО).

Средствата, генерирани от нашите членове, се насочват към изграждане на система за разделно събиране на ИУЕЕО.

По този начин де факто се прилагат принципите на кръговата икономика и се постига устойчивост в управлението на отпадъците.

Как да Стана Член на Тенеко Рециклинг?

За да станете член на Организацията, е необходимо да сключите договор за членство.
Процедурата е много лесна – просто трябва да изпратите запитване на имейл office@teneko.bg и ще получите отговор с предложение, придружено от стандартен договор за членство в Организацията.

Тенеко Рециклинг Предимства на членството

Какви предимства имам?

Като член на Тенеко Рециклинг се ползвате със следните предимства:

Освобождавате се от задължението да плащате дължимата на ПУДООС продуктова такса

Прочети повече

Ставате член на организация по оползотворяване с повече от 7 години опит

Прочети повече

Присъединявате се към колективна структура на производители и вносители на ЕЕО, която реализира успешни решения в сферата на отпадъците чрез спазване на принципите на кръговата икономика, йерархията за управление на отпадъците и зелените политики на ЕС

Прочети повече

Осигурявате си дългосрочно, икономически приемливо и ефективно решение за изпълнение на поставените цели за събиране и третиране на ИУЕЕО, доверявайки се на професионалисти.

Прочети повече

Тенеко Рециклинг Повече информация

Кои Сме Ние

Тенеко Рециклинг е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), която притежава разрешение за упражняване на дейността от 2015 година.

Тенеко Рециклинг е еднолично дружество с ограничена отговорност с частен режим на собственост, отговарящо на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи неговото прилагане.
Учредителният акт на Организацията отговаря на изискванията на чл. 16 и 17 от ЗУО.

Членството в Тенеко Рециклинг предоставя възможност на бизнеса да изпълнява своите задължения в сферата на кръговата икономика и разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, реализирано на българския пазар.

Така производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване намаляват разходите си за такса ЕЕО чрез участие в системата на Тенеко Рециклинг.

Възнаграждения за 2023 г.

Организацията прилага успешни практики за изпълнение на своите цели в сферата на кръговата икономика и управлението на отпадъците, по-специално:

  • намаляване на отпадъци за депониране
  • ефективно събиране и рециклиране на ИУЕЕО
  • изграждане и поддържане на системи за управление на ИУЕЕО.

Всички тези дейности допринасят за опазване на околната среда, съхраняване на природните ресурси и подобряване на условията за живот.

Оптимизирането на разходите за управление на отпадъците е един от водещите приоритети на Тенеко Рециклинг.

За тази цел Организацията провежда редица кампании с участието на бизнеса и местната власт.

Прочети повече

Тенеко Рециклинг Възнаграждения за 2023 г.
Тенеко Рециклинг Партньори

Партньори

Партньори на Организацията са оператори по управление на отпадъците и общини.

Оператори по управление на отпадъците

Оператори по управление на отпадъците С думата оператор се назовава компания, притежаваща съответните разрешения за извършване на дейности по разделно събиране, съхраняване, транспортиране и оползотворяването на ИУЕЕО.

Кандидатите за оператори трябва да разполагат с безупречна репутация и да могат да докажат опита си в горепосочените сфери.

Процедурата по избор на оператор включва както проверка и анализ на съответствието с горепосочените изисквания, така и поемане на задължение за обвързване с основните принципи на Организацията: прозрачност, проследимост, коректност и ефективност на разходите.

Определянето на потенциала на даден кандидат-оператор по управление на отпадъците включва и обследване на площадката му за съхранение, която трябва да отговаря на определени изисквания за обем и да функционира в съответствие с всички норми и предписания.

Следва изпращане на покана за участие до поне два оператора и последващ анализ на техните бази, ресурси и потенциал, както и на съответствието им с критериите на Организацията.

Оценката на финансовите предложения и сключването на договор с кандидата, предложил по-ниска цена, е следващият етап от процедурата.
При определени обстоятелства е възможно сключването на договор с повече от един оператор за даден отпадък или дейност.

Прочети повече

Тенеко Рециклинг Оператори по управление на отпадъците
Тенеко Рециклинг Общини

Общини

Партньор на Организацията може да бъде местна власт, която изпълнява своите задължения за ефективно разделно събиране на отпадъците.

В общините, с които вече имаме сключен договор, се извършват поредица от кампании по разделно събиране, като се осигуряват съответните контейнери съгласно законовите изисквания.