Тенеко Рециклинг ЕООД

 

КОИ СМЕ НИЕ

Тенеко Рециклинг ЕООД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), която притежава надлежно разрешение по чл. 87, ал. 1 във вр. с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

Организацията е основен партньор на дружества, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване на база на основни принципи на кръговата икономика. Тези дружества дължат т.нар. продуктова такса за електрическото и електронно оборудване и след като станат наши членове, Организацията им осигурява възможност за заплащане на по-малка такса, под формата на договорно възнаграждение, срещу което поема цялостно изпълнение на задълженията, свързани с управлението на отпадъците, които се генерират от пуснатите на пазара продукти.

В задълженията ни като Организация по оползотворяване на електрическо и електронно оборудване влиза и изпълнение на нормативно заложените цели за рециклиране, подготовка за повторна употреба и оползотворяване на определени количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които нашите членове пускат на пазара.

В допълнение си сътрудничим и с общини, предприятия за управление на отпадъци, държавни институции и неправителствени организации в провеждането на екологична политика в страната в сферата на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

ЗАЩО СЕ ПЛАЩАТ ПРОДУКТОВИ ТАКСИ

По силата на българското законодателство производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (EEО) са задължени да заплащат към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) продуктова такса, в определен размер, за всеки уред, който пускат на пазара въз основа на неговото тегло. По –конкретно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса въвежда задължение за заплащане на продуктови такси за различни категории ЕЕО.

След като станете член на Организацията Тенеко Рецикилинг ЕООД, Вие се освобождавате от задължението да плащате на ПУДООС продуктова такса.

Договорното възнаграждение, което Вие ще заплащате всъщност покрива разходите на Организацията за разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, подготовката за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на излязлото от употреба ЕЕО (ИУЕЕО), в т.ч. за изграждане на система за разделно събиране на ИУЕЕО и за изпълнение на целите събиране, рециклиране, подготовка за повторна употреба и оползотворяване, поставени в действащото законодателство. Така изграждаме устойчива система за оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ

За да станете член на ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ е необходимо да сключите договор за членство.

След като изпратите запитване на нашия е-mail: office@teneko.bg, ние ще ви пратим предложение, заедно с нашия договор за членство в Организацията.

КАКВИ ПРЕДИМСТВА ИМАМ

След като станете член на Тенеко Рециклинг, Вие ще имате следните предимства:

  • Освобождавате се от задължението да плащате дължимата на ПУДООС продуктова такса
  • Ставате член на дългогодишна Организация по оползотворяване, с опит в сферата повече от 7 години;
  • Включвате се в колективна система на производители и вносители на ЕЕО, при която спазването на принципите на кръговата икономика, йерархията за управление на отпадъците и зелените политики на ЕС, са в основата на функциониране;
  • Осигурявате си дългосрочно, икономически приемливо и ефективно решение в изпълнение на целите, поставени Ви в екологичното законодателство.

За ваше улеснение предлагаме електронна система за отчетност: