За Нас

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ООД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

Дружеството получава разрешение по чл. 87, ал. 1 във вр. с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците през втората половина на 2015 г.

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ЕООД ИУЕЕО

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ е еднолично дружество с ограничена отговорност, с частен режим на собственост, отговарящо на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Учредителният акт на Организацията отговаря на изискванията на чл. 16 и 17 от Закона за управление на отпадъците.

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ е еднолично дружество с ограничена отговорност
Възнаграждения за 2023 г.

Членството в ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ООД предоставя възможност на бизнеса да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, реализирано на пазара в България.

Така производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) намаляват разходите си за такса ЕЕО, чрез участие в системата на ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ООД.

Възнаграждения за 2023 г.

ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ООД осигурява изпълнение на целите за събиране, оползотворяване и рециклиране на ИУЕЕО и намаляване на отпадъците, които се депонират, чрез поддържане на ефективни системи за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване.

Това допринася за по-чиста околната среда и улеснява дейността на нашите членове.Стремежът за достигане на висока степен на оползотворяване и рециклиране на отпадъците и намаляването на разходите за това, е сред основните ни цели.

Списък с членовете