Партньори

Оператори по управление на отпадъците

Основните оператори в системата за разделно събиране, съхраняване, транспортиране и оползотворяването на ИУЕЕО се избират въз основа на притежаваните от тях разрешения за извършване на съответните дейности със съответните видове отпадъци, както и професионалната им репутация и опит в сферата. В процедурата за избор на операторите, влиза освен предварителна проверка на горните критерии, и задължение за обвързване за спазване на принципите на прозрачност, проследимост, коректност и спазване на принципа за ефективност на разходите. В допълнение, площадките им следва да отговарят на нормативните изисквания. След изпращане на покана за участие до минимум двама оператори на съответните видове отпадъци и дейности, и извършване на проверката на критериите, поставени от Организацията, се пристъпва към оценка на ценовите им предложения, като договор се сключва с предложилия най-ниска цена. Договор може да се сключи и с повече от един оператор за даден вид отпадък и/или дейност.

Общини

Общините, които изпълняват задълженията си за разделно събиране на отпадъци са също наши партньори. Разделното събиране в общините, с които имаме сключени договори, се извършва на кампаниен принцип, като се осигуряват и съдове за разделно събиране на отпадъците съгласно нормативните изисквания.